Formularz zgłoszeniowy na konsultacje z pracodawcami w ramach projektu
„Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”
 • 13 stycznia 2022 w godzinach 10:00-16:00 (warsztat stacjonarny) Muzeum II Wojny Światowej, plac Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk
 • 25 stycznia 2022 w godzinach 10:00-15:00 Platforma ClickMeeting
 • 31 stycznia 2022 w godzinach 10:00-15:00 Platforma ClickMeeting
 • 27 stycznia 2022 w godzinach 10:00 – 16:00 ( warsztat stacjonarny) Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego, Bolesława Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza na warsztaty partypacyjno-konsultacyjne dla pracodawców w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt polega na przygotowaniu kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu rehabilitacji zawodowej nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wsparcia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, mających na celu zapewnienie im możliwie samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz środowisku pracy.

Warsztaty partypacyjno-konsultacyjne to bardzo ważny element konsultacji instrumentów, które zostały przygotowane przez zespoły eksperckie. Są to instrumenty wspierające pracodawców w zakresie tworzenia warunków do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika i utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz wspierające osoby niepełnosprawne w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową oraz w zakresie podejmowania przez nie działalności gospodarczej.

Instrumenty do konsultacji :
Konsultacje instrumentów dotyczących wspierania pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności. Instrumenty opracowane przez POPON.

  1. Nowe miejsce pracy – wsparcie w podjęciu zatrudnienia
  2. Bonus za włączenie – wsparcie w powrocie na rynek pracy
  3. Instrument Gwarancja zatrudnienia- wsparcie w utrzymaniu zatrudniania

Konsultacje instrumentów wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową. Instrumenty opracowane przez PZG.

  1. Kompensacja i dostęp – likwidacja zjawiska pułapki rentowej i świadczeniowej
  2. Bony na start – wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  3. Moje dostępne miejsce pracy -finansowanie zakupu sprzętu niezbędnego, w celu indywidulanego dostosowania miejsca pracy.
  4. Centrum komunikacji- wsparcie dla osób posługujących się językiem migowym w podjęciu oraz utrzymaniu aktywności zawodowej.

Konsultacje instrumentów wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania przez nie działalności gospodarczej oraz wsparcie dla osób, które już działalność prowadzą. Instrumenty opracowane przez Stowarzyszenie CPT.

  1. Nowa Droga zawodowa
  2. Dostępna i elastyczna dotacja
  3. Biznes bez barier –asystent działalności gospodarczej
  4. Inkubator przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnościami

Materiał uzyskany w ramach warsztatów będzie stanowić podstawę do dalszych działań w projekcie.

Zapraszamy do rejestracji oraz rozpowszechniania wiadomości wśród innych zainteresowanych.

Formularz zgłoszeniowy na konsultacje z pracodawcami
http://ankieta-popon.it3.pl/

:: REGULAMIN DO POBRANIA ::

  Jeżeli zaznaczysz pole „Tak” wypełnij dalsze punkty

  Oświadczam, że: